Цели

Основните цели, поставени за изпълнение пред дружеството в настоящата програма, са:
  • Екологосъобразно третиране на опасните отпадъци, постъпили в дружеството или генерирани на място;
  • Спазване на изискванията на нормативните актове, третиращи проблемите по управлението на отпадъците в дейността на дружеството;
  • Поетапно разширение на дейността на дружеството – разкриване на нови площадки, обхващащи нови региони от страната, и разширение на номенклатурата на събираните отпадъци при спазване на нормативната база по управление на отпадъците;
  • Използваната технология за третиране на отпадъците и въведеният вътрешен ред осигуряват ефективната обработка на отпадъците на работната площадка на дружеството. Вътрешно – фирмената уредба, отчетност и техническо обезпечение на дейностите осигуряват нормалната експлоатация на всички технически мощности, притежавани от фирмата, както и пълноценно функциониране на дейността.