Хартия

Индустриалното производство на хартия има огромен ефект върху околната среда. Както е добре известно, хартията се прави от дървесен пулп /целулоза/, добиван от късовлакнеста твърда дървесина /евкалипт, топола/ или от дълговлакнеста мека дървесина /бор, смърч/. Понастоящем около 90 % от целулозата се получава от дървесина. Над 40 % от всички отсечени дървета отиват за производство на хартия. Основното предимство на рециклирането е намаляване на необходимостта от изсичането на такова огромно количество дървета. Така например, в Холандия и Дания рециклираните материали осигуряват над 70% от суровината, необходима за производството на хартия, в Германия този процент е 76, в Япония – 54%. Редица изчисления показват, че рециклирането на 50 % от използваната хартия по света би спасило изсичането на около 84 000 кв. км. гори. Това е над 75% от територията на България.

Производството на хартия в днешно време се увеличава все повече. От екологична гледна точка продуктът е приемлив, тъй като подлежи на разграждане в природата, но трябва да се подчертаят и някои отрицателни страни. На първо място е обезлесяването, което от своя страна води до изчезване на различни растителни и животински видове, следва разрушаване и ерозия на почвата, спадане на нивото на подпочвените води, замърсяване на атмосферата с вещества, отделяни при производството. Ето защо рециклирането на хартия е толкова важно за опазването на природните ресурси. Според изследванията ако се рециклира половината от произведеното в света количество хартия ще се пощадят близо 20 млн. акра гори. 

Рециклирането на хартия води до намаляване на отделените в атмосферата парникови газове. Според американската Агенция за опазване на околната среда /US EPA/ рециклирането на хартия води до намаляване с 35% на замърсяването на водите и 74% замърсяването на въздуха. С един тон рециклирана хартия се спестява отсичането на 16 дървета. Всяко дърво произвежда достатъчно кислород за трима души. Един тон рециклирана хартия спестява използването на приблизително 32 000 литра вода. 37% от боклука на Земята е хартия. Рециклирането на един тон хартия спестява около 4 MВч електроенергия – количество, което е достатъчно да захрани едно европейско домакинство за цяла година.