Рециклиране по видове материали

Рециклирането, независимо на какъв материал, е важно за природата като цяло. Този процес е сложен – събирането на използвани изделия и тяхната преработка изискват участието на всеки един от нас. Ако всички се погрижим отпадъците от битието ни да бъдат рециклирани, ще живеем в един по – красив и по – чист свят.

Добивът и използването на природните ресурси в стопанската дейност на хората пораждат проблеми, свързани с недостига на основни суровини. Недостигът на енергийни ресурси за задоволяване на нуждите на човечеството също се оказва значима спънка за развитието на човека. Този проблем учените назовават като “суровинно – енергиен и екологичен проблем”. Един от най – значимите начини за решаването на този проблем е третирането на отпадъците. То включва тяхното събиране, съхранение, обезвреждане, повторното им използване, рециклиране или възстановяване, както и производството на енергия и материали от отпадъци.

Според вида на преработвания материал рециклирането се разделя в няколко раздела:

  • отпадъци от черни и от цветни метали;
  • отпадъци от стъкло;
  • отпадъци от пластмаса;
  • отпадъци от хартия;
  • отпадъци от хранителни и градински отпадъци.

Към отпадъците от черни метали спадат стоманените и чугунените отпадъци и отломки.

Цветните метали включват 13 метала и техните сплави, както и комбинирани метали като оловото, алуминия и други.

Изискванията към отпадъците и отломките от черни и цветни метали за произвеждане във вид, годен за рециклиране, с конкретни суровинни свойства са регламентирани в националните стандарти, класификатори на метални борси, митнически класификатори, технически условия на преработватели. Условията се отнасят предимно за примесите на дадения метал.

Комбинирани по физически принцип, химически състав и сортове, отпадъците от цветни метали имат различна стойност като рециклируем продукт. Но независимо от стойността, всички цветни метали трябва да бъдат пестени, както и останалите природни ресурси.

Годишно в Европейският съюз се изхвърлят над 1 400 млн. тона боклук. Това прави повече от 3 000 кг на човек.

Според вида на третирания материал рециклирането се дели на няколко основни групи – черни и цветни метали, хартия, стъкло, пластмаса.

„ЕКОБУЛ МЕТАЛ” ЕООД следва непрекъснато усъвършенстваща се система за опазване на околната среда, заложена в основната фирмена стратегия относно екологосъобразното рециклиране на отпадъци.

Ние разрушаваме мита, че отпадъците са „мръсна работа”, като осигуряваме „чистота” в процеса на преработката им и ги превръщаме в ресурси за повторна употреба. Рециклираните метали в нашата компания се влагат като суровина за производство на всякакви изделия.