Метали

Металите могат да бъдат рециклирани неограничен брой пъти без да губят своите физически характеристики. Най – рециклираният материал в света е стоманата. Стоманата се получава от желязна руда. Тя се среща в изобилие, но много често в нея има голям процент примеси от кислород, карбон /въглерод/, сяра. Световното годишно производство на стомана от желязна руда надхвърля 1,2 млрд. тона.

Рециклирането на един тон стомана спестява 1,5 тона желязна руда и 85% по – малко вредни въглеродни емисии във въздуха. При рециклиране на стомана се използва около 75% по – малко електроенергия и около 40% по – малко количество вода в сравнение с производството на стомана от първични суровини. Процента на рециклираните стоманени опаковки е 47%, алуминиеви – 24%.

Най – рециклираният цветен метал в света е алуминият. Получава се от боксит – глинестоподобна руда, богата на алуминиеви примеси. За отстраняването на тези примеси и получаването на чист алуминий е необходим сложен процес, при който се изразходва голямо количество електроенергия. 

Рециклирането на един килограм алуминий спестява използването на 6 кг. боксит, 4 кг. химически продукти и 14 КВч електроенергия. При рециклиране на алуминиеви кутийки се използва около 5% от електроенергията, необходима за производството на алуминий от първични продукти. Производството на алуминий в света е около 28 млн. тона годишно.