Програма за управление на отпадъците

Програмата за управление на отпадъците на дружеството се разработва на основание изискванията на Закона за опазване на околната среда /ЗУО/ и Националната програма за управление на дейностите по отпадъци. Програмата е основана на следните принципи:

  • Чиста и здравословна околна среда;
  • Интегрирано управление на отпадъците;
  • Пълна отговорност на замърсителя;
  • Участие на обществеността;