Принципи

          Принципите, на които дружеството залага за изпълнение на поставените цели, са:
  • Минимизиране и предотвратяване на количествата генерирани отпадъци, вследствие на дейностите по третиране на отпадъците на собствената площадка;
  • Съблюдаване на нормативната база по екологосъобразно управление на отпадъците;
  • Бърза реакция относно постъпващите отпадъци и материали, чрез усъвършенстване на дейностите по управление на отпадъците и посредством подобряване качеството на технологичните процеси на производствената площадка;
  • Рециклиране, регенериране и оползотворяване на формираните отпадъци при разкомплектоването и/или предварителното третиране на ИУМПС, ИУЕЕО, отпадъци от опаковки, негодни за употреба гуми и маслени филтри;
  • Екологосъобразно обезвреждане на формираните неоползотворяеми отпадъци.