Излезли от употреба моторни превозни средства

  • ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА – МПС, които са напълно окомплектовани. Със съдържание на всички течности и неметални компоненти по тях;
  • ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, КОИТО НЕ СЪДЪРЖАТ ТЕЧНОСТИ ИЛИ ДРУГИ ОПАСНИ КОМПОНЕНТИ – МПС и ППС, както и части от тях, които са частично или изцяло разкомплектовани. Без съдържание на течности и неметални компоненти по тях.