Дейности с отпадаци

„ЕКОБУЛ МЕТАЛ” ЕООД – град Пловдив е нова и модерна компания, работеща в областта на изкупуване, сортиране, преработка, съхранение и рециклиране на отпадъчни и вторични суровини.

Търговските дейности, осъществявани от дружеството и предлаганите услуги се извършват с цел все по – пълно задоволяване на нуждите и изискванията на пазара, независимост при изкупуването и съхранението на отпадъците и материалите в собствена база, обработка и транспортиране с модерни машини и съоръжения, инвестиции в разширение на материалната база и модерно оборудване.

 „ЕКОБУЛ МЕТАЛ” ЕООД извършва търговска дейност със следните групи вторични и отпадъчни материали /скрап/:

  •   Черни метали;
  •   Цветни метали;
  •   Акумулаторни батерии;
  •   Излезли от употреба МПС;
  •   Излязло от употреба ЕЕО;
  •   Хартия;
  •   Пластмаса;
  •   Полиетилен;
  •   Стъкло.

„ЕКОБУЛ МЕТАЛ” ЕООД извършва приемане, изкупуване, сортиране, преработка, съхранение, рециклиране, транспортиране и продажба на вторичните и отпадъчни материали /скрап/, съдържащи се в описаните по – горе групи.

Дружеството изкупува и ВСЯКАКВИ ЦВЕТНИ МЕТАЛИ на БЛОК – с химичен анализ на всяка плавка.

За подробно описание и изисквания към всеки материал, моля направете своя избор от падащото меню.